Inici | Prodeca | Autorització d'ús d'imatge i veu per a fotografies i materials d'àudio de fires i esdeveniments

Autorització d'ús d'imatge i veu per a fotografies i materials d'àudio de fires i esdeveniments

Per la present, la persona signant AUTORITZA:

 

A PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, SA (En endavant, Prodeca), amb domicili social en Carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 620, 08007 (Barcelona) i NIF A58241316, per a la captació, ús, divulgació i publicació, reproducció, distribució i transformació d'imatge i / o veu en diversos mitjans tant digitals, inclòs internet, com en paper (com revistes, pàgines web o xarxes socials).

 

Mitjançant l'atorgament de la present autorització, la persona signant CONSENTEIX de forma clara i explícita el tractament de les dades, imatge i / o veu, per a les finalitats descrites en l'apartat anterior.

 

En el cas que es tracti de dades personals referides a menors d'edat inferiors a 14 anys, la persona signant CONSENTEIX, com a titular de la pàtria potestat o tutela sobre el nen, de manera clara i explícita el tractament de les dades, imatge i / o veu, per a les finalitats descrites en apartats anteriors.

 

El signant queda informat que el responsable del tractament de les dades proporcionades és Promotora d'Exportacions Catalanes, SA, amb domicili en Carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 620, 08007 (Barcelona) amb NIF A58241316 i número de telèfon 935 52 48 20.

Base legítima del tractament

 

Tractarem les seves dades sobre la base del consentiment atorgat i d'acord amb la present autorització

Drets de l'interessat i conservació de les dades

 

 

-Vostè pot exercir els seus drets d'accés, de rectificació, oposició, supressió, de limitació i portabilitat. Per a això, enviï un correu a l'adreça de correu electrònic contacte@prodeca.cat, identificant clarament el motiu de la seva sol·licitud i la seva identitat o bé dirigint les seves comunicacions per escrit a la següent adreça: Carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 620, 08007 (Barcelona).

 

-Té dret a revocar el consentiment per a l'ús i tractament de les seves fotografies i materials d'àudio en qualsevol moment a través dels mitjans indicats en el paràgraf anterior. La revocació del consentiment no afecta la legalitat del tractament de dades dut a terme fins al moment de la revocació.

 

-Tractarem les seves dades mentre vostè no revoqui el consentiment i fins a les prescripcions legalment establertes.

 

-No cedirem les seves dades a tercers països ni a organitzacions internacionals, excepte exigència legal.

 

-Així mateix, té dret a recórrer davant les autoritats reguladores en matèria de protecció de dades (AEPD).

 

-Pot posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic contacte@prodeca.cat.