Prodeca

Doctor Roux, 80
08017 Barcelona
Tel.: 93 552 48 20
Fax: 93 552 48 25
prodeca@gencat.cat
www.prodeca.cat

OLIVE OIL BUSINESS FORUM 2022

No hi ha places disponibles en aquesta convocatòria. Podeu enviar el formulari si voleu ser inclosos en una llista d'espera. En cas de baixa d'alguna inscripció, les places disponibles s'assignaran per ordre d'arribada de les sol·licituds incloses en la llista d'espera, que no es farà pública en cap cas.


Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

E-mail incorrecte

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

E-mail incorrecte

Camp obligatori

E-mail incorrecte

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

E-mail incorrecte

 Camp obligatoriCamp obligatoriTargeta de crèdit
Transferència bancària BBVA IBAN: ES72 0182 6035 4202 0156 7308

Camp obligatori514.25€

Camp obligatori514.25€Camp obligatoriCamp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori
Camp obligatori
L'enviament d'aquest document pressuposa l'acceptació per part de l'empresa de les condicions establertes per Prodeca en la convocatòria corresponent. Les reserves es faran efectives per ordre d'arribada del pagament.
Juntament amb aquest document cal fer efectiu el pagament de l'import corresponent a drets d'inscripció. L'import restant fins al cost total de participació s'abonarà en un termini màxim de 30 dies abans de l'inici de l'actuació corresponent.

Generalitat de Catalunya