Prodeca

Doctor Roux, 80
08017 Barcelona
Tel.: 93 552 48 20
Fax: 93 552 48 25
prodeca@gencat.cat
www.prodeca.cat

REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE EL SECTOR DEL VI AL BRASIL I SOBRE LA FIRA PROWINE SAO PAULO

No hi ha places disponibles en aquesta convocatòria. Podeu enviar el formulari si voleu ser inclosos en una llista d'espera. En cas de baixa d'alguna inscripció, les places disponibles s'assignaran per ordre d'arribada de les sol·licituds incloses en la llista d'espera, que no es farà pública en cap cas.


Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

E-mail incorrecte

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

E-mail incorrecte

Camp obligatori

E-mail incorrecte

 Camp obligatoriCamp obligatoriTargeta de crèdit
Transferència bancària BBVA IBAN: ES72 0182 6035 4202 0156 7308

Camp obligatori0.00€

Camp obligatori0.00€Camp obligatoriCamp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori
Camp obligatori
Generalitat de Catalunya