Prodeca Generalitat de Catalunya

SIAL 2020 MEAT (carns, embotits)
Paris (França), 18 a 22 d'octubre de 2020

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses catalanes al pavelló Carnis a l'edició 2020 de la Fira SIAL.

DADES DE LA FIRA

Saló de periodicitat biennal, una de les cites més importants del món agroalimentari, en tant que punt de trobada internacional.

Dades més significatives de l'edició el 2018

 1. Més de 310.000 visitants de 194 països
 2. 73% de visitants internacionals
 3. 7.200 expositors de 119 països
 4. 87% d'expositors internacionals

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Cada empresa disposarà d'un espai propi de 12m2 amb els següents elements:

 1. 1 Taula i 4 cadires
 2. Mostrador i tamboret
 3. Moble expositor
 4. Grafisme: nom, logotip d'empresa i imatge de producte
 5. Magatzem individual
En el cas que un expositor sol·liciti dos espais, els elements de l'estand també es duplicaran.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost (congeladors i neveres expositores aniran a càrrec de les empreses).

La decoració bàsica serà uniforme per a tots els estands. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar el seu material promocional, sempre que no alteri la imatge del conjunt dels estands.

Les empreses disposaran d'un punt d'aigua d'ús comunitari.

El personal de Prodeca destinat a l'organització del Pavelló donarà suport als expositors abans, durant i després de la celebració de la fira.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Cada empresa podrà sol·licitar un màxim de 2 espais, sempre que hi hagi disponibilitat.

 1. Cost per espai individual de 12m2     4.900€ + IVA
 2. Cost per espai de doble  24m2            9.800€ + IVA
Les empreses que vulguin optar a espai-cantonada podran fer-ho assumint un cost addicional de 300€ + IVA, segons disponibilitat. En cas d'haver-hi més peticions que espais-cantonada disponibles, es realitzarà un sorteig per a assignar-los.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Data límit d'admissió de sol·licituds: 1 de febrer de 2020

L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol·licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat els drets d'inscripció corresponents.

L'import restant s'abonarà, com a data màxima, el 1 de juny de 2020. En el cas de no complir amb ambdós pagaments la inscripció es cancel·larà.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais que els oferts, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.

L'adjudicació dels espais es farà per sorteig públic.

TRANSPORT DE LES MOSTRES

Prodeca assumeix el cost de transport d'anada de mostres per a l'ús exclusiu d'exposició a la fira, fins al màxim d'1m3 per empresa, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal.

En cas que un expositor hi enviï més quantitat, l'empresa de transport li facturarà la diferència.

No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver.

Cas que una empresa necessiti algun servei de transport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i serà al càrrec del mateix expositor.

Si una empresa envia a la fira més d'un palet a causa de la temperatura diferent dels productes a transportar (convencional, refrigerat o congelat), Prodeca assumirà el cost de transport fins al màxim d'1m3 del palet amb el producte principal a exposar. L'empresa de transport facturarà la resta del cost de transport a l'expositor amb el mínim a facturar d'1m3 per a cada palet complementari, amb base al preu contractat per Prodeca al transportista de referència.

MÉS INFORMACIÓ

Per a qualsevol aclariment, podeu posar-vos en contacte amb:

Cristina Ciurana
cciurana@gencat.cat

Susanna Barquín
sbarquin@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei