Prodeca Generalitat de Catalunya

PROWINE CHINA 2019
Shanghai, 12 al 14 de novembre

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses a la fira ProWine China 2019 que se celebrarà a Shanghai del 12 al 14 de novembre.

DADES DE LA FIRA I DEL MERCAT

Es tracta de la sisena edició de la ProWine China, fira exclusivament professional, que se celebra a Shanghai dins el marc de la FHC, Food & Hotel China, fira xinesa líder en alimentació i hostaleria.

Organitzada per Messe Düsseldorf China i l'UBM, és una de les plataformes de contacte comercial més importants per al sector del vi a Àsia.

Dades de l'edició 2018

18.936 visitants
754 expositors participants, productors i distribuïdors, de 39 països

Perfil dels visitants

Aquest certamen s'adreça exclusivament als professionals del sector del vi i espirituosos.

La tipologia de visitants inclou importadors i distribuïdors (31%), botigues i supermercats (24%), majoristes (17%), restauració, hotels i bars (9%), consultors i serveis pel sector del vi (8%), productors (6%), càtering (5%).

Majoritàriament provenen de la Xina continental: Shanghai, Fujian, Guangdong, Shandong, Tianjin, Beijing, Liaoning, etc.

Dades del mercat

El mercat xinès del vi té un gran potencial de creixement però alhora és molt competitiu. És el cinquè mercat mundial en volum consumit tot i que el consum per càpita corresponent als majors d'edat se situa en 1,2 litres/any.

Els vins catalans cada vegada s'hi estan valoritzant més, tal com ens indica el creixement sostingut del preu mitja, tot i que aquest encara està per sota del dels nostres competidors.

El consum de vi a la Xina ha anat incrementant històricament superant els 2.000 milions de litres l'any 2018. En els propers 5 anys la previsió és que pràcticament se situï en els 3.000 milions de litres, el que representa un increment total del 45%.

El canal HORECA acumula el 70% del volum de vendes, mentre que els supermercats i botigues especialitzades representen prop del 18%.

El vi negre representa el 73,67% de les vendes, seguit del blanc (22,99%), el rosat (2,76%) i l'escumós (0,58%).

Importacions del mercat
 

Flux 2017

Volum (litres)

Valor (US$)

Importació Total Vi

745.369.987

2.797.588.587

Importació Escumós

12.942.284

75.240.912

Despesa

DESPESA CONSUMIDOR 2018

Sobre total despesa Aliments+Begudes

Sobre total despesa en Begudes alcohòliques

Aliments

100,00%

Begudes no alcohòliques

3,64%

Begudes alcohòliques

4,90%

 

Vi

0,74%

15,16%

Consum i previsions de creixement

Tipus de vi

Consum actual i previsió

Creixement consum 2018-2023

2018 litres

2023 litres

% total

% anual

Escumós

11.944.393

15.536.178

30,1

5,4

Negre

1.523.247.241

2.228.795.974

46,3

7,9

Rosat

57.066.544

80.518.782

41,4

7,1

Blanc

475.430.906

673.988.919

41,8

7,2

Font: Elaboració pròpia amb dades d'Euromonitor i Nacions Unides

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Sota la marca CATALUNYA, cada empresa disposarà d'un espai propi de 9m2, amb magatzem, taula, cadires, espai per exposició i taulell-mostrador amb nevera.

La decoració bàsica serà uniforme per a tots els estands. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar altre material promocional (vinils, rollup, rotulació), sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand i ho comuniqui a Prodeca amb antelació, assumint-ne els treballs i/o els costos de col·locació.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost.

L'empresa estarà inclosa en el catàleg de fira.

El personal de Prodeca destinat a l'organització de l'estand donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.

COST I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Cost per a espai de 9m2: 3.150 € + 21% IVA

Les empreses interessades en participar-hi hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l a Prodeca juntament amb el pagament o el comprovant de pagament dels drets d'inscripció.

Seran admeses les empreses que compleixin amb el següent:

1.Empreses productores de vins emparats amb alguna denominació d'origen del vi o cava
2.Empreses catalanes elaboradores de vi o productes vinícoles

No s'admetran productes vinícoles emparats per alguna denominació d'origen no catalana. Tampoc no s'admetran empreses dedicades exclusivament al comerç de vins llevat que representin una empresa elaboradora; en aquest últim cas, el nom que constarà com a expositor serà el de l'empresa elaboradora.

S'acceptaran inscripcions d'empreses fins arribar al límit d'espai contractat en aquesta fira. El criteri d'acceptació d'empreses serà el general de Prodeca: per ordre d'arribada d'inscripcions.

Es realitzarà un sorteig per a assignar la ubicació de les empreses expositores en l'estand.

Les empreses que vulguin optar a cantonada, podran fer-ho amb un cost de 200 € + IVA.

Per tal que l'actuació pugui realitzar-se es necessita un mínim de 8 empreses inscrites. En cas que no s'arribés a aquesta quantitat en la data límit establerta, es retornarien els imports satisfets.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

Data límit d'admissió de sol·licituds: 2 d'agost 2019

Dret d'inscripció: 1.600 € + 21% IVA

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat el dret d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 14 d'octubre de 2019.

Si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat. 

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons els criteris establerts en l'apartat anterior.

TRANSPORT DE LES MOSTRES

Prodeca assignarà una empresa per al transport de mostres. Tot i això, l'expositor pot contractar els serveis d'una altra empresa de transports.

Si l'empresa expositora decideix contractar un altre servei de transport, Prodeca no assumirà cap responsabilitat ni coordinarà l'arribada al recinte firal, tasca que haurà d'assumir en tots els casos l'empresa contractant.

Prodeca assumeix el cost de transport d'anada de mostres per a ús exclusiu d'exposició a la fira, fins a un 50% del cost del mateix, amb un màxim de 300€ per empresa, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal.

No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver, que aniran, en qualsevol cas, a càrrec de l'empresa expositora.

Cas que una empresa necessiti algun servei de transport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i anirà a càrrec del mateix expositor.

Prodeca enviarà un comunicat específic per a aquest apartat amb les instruccions corresponents.

PERSONES DE CONTACTE

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Núria Hernandez
nhernandezmurillo@gencat.cat

Montserrat Costafreda
mcostafreda@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei