Prodeca Generalitat de Catalunya

YUMMEX Middle East 2018

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses catalanes a la fira YUMMEX 2018, que se celebra els dies 30 d'octubre a 1 de novembre a Dubai (Emirats Àrabs).

DADES DE LA FIRA

Fira internacional del sector dolços i snakcs per a la regió MENA (Orient Mitjà i Nord d'Àfrica).

Organitzada per Fira de Colònia i Dubai World Trade Centre (DWTC), i inspirada en la fira més important del món del sector, la ISM de Colònia, reuneix professionals de la indústria dels dolços, aperitius i productes de confiteria de la regió.

DADES DEL MERCAT

Dubai és la porta d'entrada a Orient Mitjà, on el consum de dolços s'ha incrementat globalment en un 20% l'últim any, gràcies als hàbits de consum i la despesa en béns de luxe que predominen als EAU i Aràbia Saudita.

Es detecta una demanda de productes amb característiques singulars, com gluten free o sugar free.

Perfil del visitant

 1. Càtering
 2. Restauració
 3. Hotels
 4. Ressorts
 5. Clubs
 6. Líneas aèries/marítimes
 7. Fabricants
 8. Grans cadenes comercials
 9. Supermercats
 10. Botigues especialitzades
 11. Majoristes/Minoristes
 12. Importadors/Exportadors
 13. Tendències

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Cada empresa disposarà d'un espai propi de 9m2 què inclou:

 1. Imatge de l'empresa
 2. Magatzem individual, 1 taula, 4 cadires, mobiliari adequat per a exposició de productes
 3. Neteja del pavelló
 4. La decoració bàsica serà uniforme per a tots els estands
 5. Inclusió en el catàleg oficial de fira
 6. Electricitat bàsica i necessària per a il·luminació de l'estand i connexió de mòbils o PC
 7. En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria (elements de refrigeració, electricitat 24 hores, transport, electricitat extra), haurà d'assumir-ne el cost
 8. Atenció personalitzada prèvia i durant la fira per part de personal de Prodeca
Les empreses que vulguin contractar un estand doble hauran de fer-ho notar en la sol·licitud de participació; no obstant, no es pot garantir que la totalitat de peticions es pugui atendre per raons de disponibilitat d'espai. El criteri a aplicar serà el general de Prodeca, per ordre d'arribada d'inscripcions.

COST DE PARTICIPACIÓ

Cost per espai individual de 9m2 4.400€ + IVA

Les empreses que vulguin optar a espai-cantonada podran fer-ho assumint un cost addicional de 300€ + IVA, segons disponibilitat. En cas d'haver-hi més peticions que espais-cantonada disponibles, es realitzarà un sorteig per a assignar-los.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Data límit d'admissió de sol·licituds: 31 de juliol de 2018

Dret d'inscripció: 2.420 €


L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat els drets d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonarà abans del 30 de juny de 2018.

Si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais que els ofertats, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.

TRANSPORT DE MOSTRES

Prodeca assignarà una empresa per al transport de mostres. Tot i això,  l'expositor pot contractar els serveis d'una altra empresa de transports.

Si l'empresa expositora decideix contractar un altre servei de transport, Prodeca no assumirà cap responsabilitat ni coordinarà l'arribada al recinte firal, tasca que haurà d'assumir en tots els casos l'empresa contractant.

Prodeca assumeix el cost de transport d'anada de mostres per a ús exclusiu d'exposició a la fira fins a un màxim d'1m3 per empresa, i fins a un màxim de 130€ per empresa en transport marítim, i 350 € per empresa en transport aeri, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal. En cas que l'empresa expositora hagi contractat els serveis a una empresa diferent a l'assignada, aquesta empresa haurà de presentar a Prodeca una factura per l'import corresponent al transport de mostres, fins als imports màxims esmentats, acompanyada del resum detallat del servei de transport realitzat.

Cas que un expositor hi enviï més quantitat, l'empresa de transport li facturarà la diferència.

No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver, que aniran, en qualsevol cas, a càrrec de l'empresa expositora.

Cas que una empresa necessiti algun servei de transport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i anirà a càrrec del mateix expositor.

Prodeca enviarà un comunicat específic per a aquest apartat amb les instruccions corresponents.

MÉS INFORMACIÓ

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Susanna Barquín
sbarquin@gencat.cat

Núria Hernández
nhernandezmurillo@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei