Generalitat de Catalunya
Català Castellano English Français Deutsch 中文 русский язык
Inici | Condicions generals de participació

CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ


I. TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini d'admissió de sol·licituds és el que marca la convocatòria. No s'admetran sol·licituds fora de termini llevat dels casos en què Prodeca en determini una ampliació.

Les inscripcions es formalitzaran a través del web www.prodeca.cat. Cal omplir el formulari d'inscripció i abonar els drets corresponents. El pagament dels drets d'inscripció es podrà fer efectiu mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària en favor de Prodeca, al número de compte que figuri en el formulari; en cas d'optar per transferència bancària, caldrà adjuntar el justificant de pagament, on s'indicarà el nom de l'empresa i l'esdeveniment al qual s'inscriu.

Prodeca comptabilitzarà com a formalitzades únicament les inscripcions que vagin acompanyades del pagament corresponent i s'hagin formalitzat a través del web www.prodeca.cat.

Només s'admetran les inscripcions realitzades mitjançant la pàgina web de Prodeca.


II. COST DE PARTICIPACIÓ I SELECCIÓ D'EMPRESES

Prodeca emetrà una factura per l'import de la quota total corresponent. L'empresa participant haurà de fer efectiu el pagament de l'import restant, en el seu cas, abans de la data indicada en la convocatòria.

Les empreses que vulguin optar a un espai cantoner, en els esdeveniments que així s'especifiqui a la convocatòria, ho hauran de fer constar a la sol·licitud. Els espais cantoners tenen un cost extra que s'especificarà en cada convocatòria. Un cop adjudicat l'espai cantoner, Prodeca enviarà la factura d'aquest cost extra. En cas de tenir més peticions que espais disponibles es realitzarà un sorteig entre tots el peticionaris.

L'empresa que no realitzi els pagaments en la forma i termini establerts es considerarà que desisteix de la seva participació i Prodeca procedirà a la cancel·lació de la seva inscripció, amb la conseqüent pèrdua de les quantitats abonades fins al moment.

PRODECA es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses en base a criteris objectius com ara adequació sectorial, idoneïtat del producte, experiència comercial de l'empresa en el mercat corresponent, entre altres. Si l'empresa no és seleccionada se li retornarà l'import que hagi ingressat.

L'empresa inscrita que renunciï a participar, perdrà el 100% abonat. Només en casos de força major Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa i, eventualment, tornar un percentatge de l'import abonat.

En cas de cancel·lació de la participació a la fira o esdeveniment per part de Prodeca, per causa de força major o insuficiència de participants, es comunicarà amb prou antelació, i no donarà lloc a responsabilitat per possibles danys i perjudicis que aquesta anul·lació pogués ocasionar a les empreses.


Per raons tècniques o organitzatives, Prodeca es reserva el dret d’augmentar o disminuir el metratge anunciat a la convocatòria sense que aquesta circumstancia suposi, en cap cas, un increment o una reducció en el preu de l’espai. En qualsevol cas, Prodeca vetllarà perquè l’augment o l’increment respecte del metratge anunciat no representi un greuge per a l’empresa inscrita en l’esdeveniment corresponent.


III. PRODUCTES A EXPOSAR

Els productes a exposar al Pavelló de Catalunya de la fira o esdeveniment han de ser exclusivament d'elaboració/producció/fabricació d'empreses radicades a Catalunya. En cas que els productes estiguin emparats per una denominació d'origen o distintiu de qualitat, hauran de ser referits a Catalunya.


IV. ORGANITZACIÓ DEL PAVELLÓ

PRODECA facilitarà els següents serveis a les empreses expositores:

Abans de la celebració de la Fira:


V. DECORACIÓ

a) La decoració bàsica serà uniforme per a tots els estands del Pavelló. Prodeca seleccionarà l'empresa decoradora que realitzarà el projecte de decoració i muntatge del Pavelló de Catalunya.

Prodeca presentarà a les empreses participants el model o models d'estand bàsic, així com la relació d'elements que s'hi inclouen.

A l'interior de l'estand s'ha de respectar l'espai reservat als identificadors de l'estand i no col·locar-hi cap mena de material promocional.

b) Les empreses expositores podran adaptar l'estand a la seva imatge si així ho consideren, sempre al seu càrrec. Aquesta adaptació haurà d'estar aprovada prèviament per Prodeca, i haurà de respectar els elements identificadors comuns, i que es comunicaran en cada esdeveniment a les empreses inscrites. Els elements mínims seran els següents:

L'adaptació a realitzar només es pot plantejar respecte dels metres quadrats assignats a l'expositor. En cap cas podrà afectar els elements aeris o comuns, marcant com a límit superior l'alçada de 2,5 metres, a partir de la qual és considerada element comú.

La imatge general i construcció es exclusivitat de Prodeca.

Prodeca es reserva el dret de supervisar prèviament tota actuació individual de les empreses expositores requerint a la retirada del material que vulneri aquestes condicions de contractació. En cas que es negués a la retirada, Prodeca ordenaria a l'empresa decoradora del Pavelló de Catalunya la retirada dels elements amb càrrec directe a l'empresa expositora.

c) En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari, disseny o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost.

Congeladors i neveres expositores, així com qualsevol altre element necessari per a la seva funció comercial, aniran a càrrec de les empreses. De la mateixa manera, Prodeca establirà el màxim de potència elèctrica, endolls o altre tipus de subministrament inclòs en la quota de participació; si l'empresa expositora necessités ampliar-ne, ho haurà de fer a través de Prodeca i assumir-ne el cost corresponent.


VI. TRANSPORT DE LES MERCADERIES

Prodeca designarà un operador de transport que s'encarregarà de la realització del transport de les mostres amb destinació a la Fira, en el seu cas (veure en tot cas convocatòria).

L'operador de transport, amb l'aprovació prèvia de Prodeca, remetrà als expositors les instruccions de transport, i l'expositor podrà adherir-se'n o contractar el servei d'un altre operador. Prodeca no es farà càrrec de cap tipus d'import en concepte de transport que no hagi estat contractat a través de l'operador designat.

a) En el comunicat corresponent, Prodeca informarà del volum de transport de mostres incloses en la quota d'inscripció, per norma general aquest serà d'1m3 de mercaderia, excepte que a les condicions de transport s'indiqui una altra quantitat. En tots els casos, es farà un únic enviament de mostres. Prodeca farà arribar les instruccions de transport detallades a les empreses expositores sobre totes les qüestions relatives al transport no recollides en aquestes condicions i que seran d'obligat compliment.

b) Recepció de les mercaderies: Prodeca comunicarà als expositors el dia i l'hora de la recepció de les mostres, sent obligació dels expositors ser presents a l'estand en el dia i hores que Prodeca estableixi (per norma general al migdia del dia anterior a l'obertura de la Fira); seran de la seva total responsabilitat les contingències que es puguin produir per incompliment d'aquesta obligació.

La mercaderia que no quedi recepcionada, desembalada i col·locada en temps per l'empresa expositora, no serà oberta ni col·locada a l'estand: quedarà custodiada en un magatzem firal, i les despeses que se'n derivin seran per compte de l'expositor. Qualsevol altra despesa relativa a un segon lliurament en estand, desembalatge, recollida de caixes, etc., serà per compte de l'empresa expositora.

c) Recollida de residus: l'empresa transportista assignada recollirà els residus (caixes, palets, etc.) deixats per l'expositor en el procés de col·locació del producte.

Si l'empresa expositora realitza la recepció fora de les hores indicades, Prodeca es reserva la possibilitat de carregar els possibles costos de neteja de les seves caixes o palets.

Les empreses que facin el transport amb una empresa aliena a l'assignada per Prodeca s'hauran de fer càrrec de la recollida dels residus generats. En cas contrari, Prodeca pot ordenar-ne la recollida amb càrrec directe a l'empresa expositora.


VII. MANTENIMENT

Durant la celebració de la Fira o esdeveniment, els expositors seran els únics responsables dels seus estands i, per tant, hauran de prendre les mesures adequades per a evitar contingències. Els expositors tenen l'obligació de mantenir el seu estand net, en ordre i atès durant tot l'esdeveniment.

A la finalització de cada jornada firal, Prodeca facilitarà la neteja dels estands. No es farà càrrec en cap cas de la neteja durant la jornada, que serà obligació de l'expositor.

Prodeca no es fa càrrec de la neteja durant el transcurs de la fira, que serà obligació de l'expositor.

De la mateixa manera, hi haurà una única recollida diària de papereres. En cas que un expositor prevegi una acumulació major de brossa al seu espai ho ha de comunicar a Prodeca per a poder trobar la solució adient.


VIII. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Els expositors seran els únics responsables dels danys a tercers en què puguin incórrer com a conseqüència de la seva participació a la Fira, i han d'adoptar les mesures preventives necessàries i, si s'escau, la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil de caràcter extraterritorial.

Prodeca declina tota responsabilitat per la falta d'adopció d'aquestes mesures per part dels expositors.

Ni Prodeca ni El Recinte Firal responen dels eventuals robatoris o danys personals o materials als expositors o les seves mercaderies durant la celebració de la fira.


IX. ALTRES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Durant la celebració de la Fira, els expositors hauran de respectar les següents normes: